Write:
Like:
Go visiting:
ul. B. Konushennaya, 19/8
ul. N. Syromyatnicheskaya, 10